Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên (23/06/2021)

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên (23/06/2021)

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên (23/06/2021)

 

 

Bài Ðọc Năm Lẻ:  St 15, 1-12. 17-18

Lời Chúa trong sách Sáng thế

 

1 Một hôm, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng : “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi ; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” 2 Ông Áp-ram thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì ? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát.” 3 Ông Áp-ram còn nói : “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi ; và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.” 4 Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng : “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.” 5 Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán : “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” 6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.

7 Người phán với ông : “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.” 8 Ông thưa : “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu ?” 9 Người phán với ông : “Đi kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non.” 10 Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia ; còn chim thì ông không xẻ. 11 Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.

12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram ; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông.

17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. 18 Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau :

“Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này,
từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát.”

 

Đáp ca Tv 104,1-2.3-4.5-6.8-9 (Đ. c.8a)

 

Xướng 1: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

 

Đáp. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

 

Xướng 2: Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

 

Xướng 3: Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,6hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !

 

Xướng 4: Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thệ cùng I-xa-ác.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 15,4a.5b

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Al-lê-lui-a.

 

Bài Đọc Năm Chẵn: 2 V 22,8-13 ; 23,1-3

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ hai

 

Thời đó, thượng tế Khin-ki-gia-hu nói với ký lục Sa-phan : "Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Đức Chúa." Ông Khin-ki-gia-hu trao sách cho ông Sa-phan đọc. Ký lục Sa-phan đến gặp vua và trình lên vua rằng : "Bầy tôi của vua đã đúc số bạc tìm thấy trong Nhà Đức Chúa, và đã trao cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách Nhà Đức Chúa." Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau : "Tư tế Khin-ki-gia-hu đã đưa cho tôi một cuốn sách." Sau đó, ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua.

 

Nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua xé áo mình ra,  rồi truyền lệnh sau đây cho tư tế Khin-ki-gia-hu, cho ông A-khi cam, con ông Sa-phan, cho ông Ác-bo, con ông Mi-kha-gia, cho ký lục Sa-phan và ông A-xa-gia, tôi tớ của vua :  "Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây, vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này mà làm theo mọi điều đã viết trong đó."

 

Vua sai người tập họp chung quanh vua mọi kỳ mục của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.  Rồi cùng với mọi người Giu-đa và mọi dân cư ở Giê-ru-sa-lem, cùng với các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Vua lên Nhà Đức Chúa, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách Giao Ước đã tìm thấy trong Nhà Đức Chúa.  Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người, để chu toàn các khoản của Giao Ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước.

 

Bài Tin Mừng : Mt 7,15-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 6/2021)

 

Dựa vào kinh nghiệm cơ bản của nhà nông, Đức Giê-su đưa ra một nguyên tắc chắc chắn: “Cây tốt không thể sinh quả xấu.” Do đó suy ngược lại cứ xem quả thì biết cây tốt hay xấu. Qua ví dụ đó, Chúa Giê-su dạy chúng ta tiêu chuẩn phân biệt ngôn sứ giả: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả… Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,15-16). Nhìn quả để biết cây, quan sát việc làm để biết con người tốt hay xấu, thật hay giả, chứ không phải chỉ qua lời nói, lý luận. Nhân dịp này, Chúa cũng nhắc ta xem lại hoa quả cuộc đời mình. Thế mà hoa quả căn bản nhất là hoa quả khiêm nhường. Qua việc làm, tôi đã sinh hoa quả nào? Hoa quả khiêm nhường hay hoa quả kiêu ngạo? Hoa quả rộng rãi hay hoa quả hà tiện? Hoa quả khiết tịnh hay hoa quả mê dâm dục?

 

Mời Bạn:  ĐTC Phanxicô cho chúng ta tiêu chí phân biệt hoa quả nào đến từ Chúa, hoa quả nào đến từ ma quỷ. Hoa quả đến từ Chúa khi tôi biết mở lòng ra; hoa quả đến từ ma quỷ lúc tôi khép lòng lại. Hoa quả đến từ Chúa khi tôi sống giây phút hiện tại; hoa quả đến từ ma quỷ lúc nó thích đưa ta trở về quá khứ cay đắng. Hoa quả đến từ Chúa  khi tôi hướng về khung trời hy vọng; hoa quả đến từ ma quỷ khi nó thích đưa ta vào góc tường bế tắc. Đâu là hoa quả bạn gặt hái hằng ngày trong các hoa quả trên đây?

 

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giê-su khiêm nhường để tôi học theo, thực hành, để sinh hoa trái khiêm nhường.

 

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh Cải tội bảy mối có bảy đức.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4054
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  3756
 Hôm qua:  3881
 Tuần trước:  28009
 Tháng trước:  109302
 Tất cả:  9177079

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn